เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง