หลักสูตรปกติ/ทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์พกพา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานนักพัฒนาระบบ